Betingelser og Vilkår

Telefonmøder er ejet af Voicelink ApS, som er en del af dstny, Skodsborgvej 305 D, DK-2850 Nærum, Danmark, CVR nr.: 32289231.

1 Anvendelsesområde
De generelle vilkår og betingelser gælder, når nogen (”Kunden”) gør brug af – eller lader en anden gøre brug af (“Brugeren”) en af Voicelink ApS (Voicelink) konferencetjenester (“Tjenesten”/”Tjenester”). Aftalen mellem Voicelink og Kunden består af generelle vilkår og betingelser og andre skriftlige aftaler, som parterne måtte have indgået. De generelle vilkår og betingelser anses for værende gældende for alle tjenester som Kunden tager i brug, og anses for at udgøre en integreret del af aftalen mellem parterne (“Aftalen”).

1.1 I aftalen henviser Tjenesten til:
I Telefonkonferencer og følgende elementer
a) webværktøj
b) dial-in konference
c) dial-out konference
d) Andre elementer, der indgår i Voicelink’s portefølje
II webkonferencer
lll Øvrige tjenester Voicelink til en hver tid måtte levere

2 Levering af tjenester

2.1 Voicelink ansvar
Voicelink skal levere tjenesten i overensstemmelse med den til enhver tid gældende beskrivelse af produktet tilgængelig på www.telefonmoeder.dk. Kunden er bekendt med dette faktum og accepterer, at tjenesten ved visse lejligheder kan være utilgængelige på grund af service eller vedligeholdelse, eller på grund af andre lignende omstændigheder. Voicelink forpligter sig til, så vidt muligt, at give Kunden underretning herom.

2.2 Softwarelicenser
Kunden er underlagt at overholder vilkårene og betingelserne i denne aftale. Voicelink giver Kunden en ikke-eksklusiv licens (“Licensaftale”) i løbet af aftalen til at bruge Tjenesterne.

2.3 Hved at blive kunde, accepterer kunden at modtage 8-12 nyhedsbreve pr. mail om året, der indeholder nyheder, tips, inspiration, produktinformation fra TelefonMøder og dstny.

3 Kundens virksomhed

3.1 Nødvendigt udstyr
Intet udstyr hos Kunden.

3.2 Licens
Kunden forpligter sig til ikke at foretage kopiering af Voicelink’s tjenester eller koder. Kunden må heller ikke videresælge eller på anden måde generere indtægter fra tjenesterne.

3.3 Koder
Voicelink videresender PIN-koder, adgangskoder og brugernavne til Kunden. Kunden er ansvarlig for sikker opbevaring og for at forhindre et eventuelt misbrug af disse.
3.4 Udnyttelse
Enhver udnyttelse af tjenesten bør finde sted i overensstemmelse med den gældende lovgivning, god forretningsskik og etik. I tilfælde af, at Kunden giver en Bruger ret til at gøre brug af tjenesten, er Kunden ansvarlig for Bruger efter bestemmelserne i de generelle vilkår og betingelser. Kunden er ansvarlig for udnyttelse af alle ydelser, indtil det tidspunkt, Kunden har meddelt Voicelink at tjenesten skal suspenderes eller opsiges via telefon eller e-mail.

3.5 Misbrug
Kunden er ansvarlig for, at alle koder håndteres på en ordentlig måde, så uautoriserede personer ikke er i stand til at gøre brug af dem. Kunden er ansvarlig for enhver anvendelse af tjenesten, enten direkte eller af en Bruger, indtil det tidspunkt, hvor anmodningen om at blokere adgangen er blevet modtaget af Voicelink. I tilfælde af, at Kunden har en mistanke om misbrug, skal Brugeren straks underrette Voicelink’s kundeservice for at blokere adgangen.

3.6 Personlige oplysninger og andre oplysninger
Kunden giver sit samtykke til at dennes personlige oplysninger bliver gemt af Voicelink. Kunden er ansvarlig for indholdet af alle personlige data og andre oplysninger, der er stillet til rådighed for Voicelink. Kunden giver tilladelse til, at Voicelink kan modtage og lagre ovennævnte oplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, officielle regler og domstolsafgørelser. Voicelink er ansvarlig for at behandle og opbevarer de modtagne personlige oplysninger fortroligt, og ved ophør af samarbejdet har Voicelink pligt til at slette de modtagne data.

3.7 Erstatning
Kunden skal forsvare og holde Voicelink skadesløs for ethvert erstatningskrav, handlinger, forpligtelser, tab eller fordringer, der måtte opstå ud af eller vedrørende Kundens brug af tjenesterne, herunder enhver person med adgang til tjenesten.

3.8 Betaling
Fakturering sker månedsvis bagud. Betalingen skal finde sted senest tredive (30) dage efter faktureringsdatoen. I tilfælde af manglende betaling eller for sen betaling har Voicelink ret til at pålægge morarenter i henhold til lovgivningen og i givet fald, til erstatning af udgifter i forbindelse med påmindelser, indsamling af gæld og inddrivelse af fordringer.

3.9 Begrænsninger
Bemærk: På grund af systemets begrænsninger, kan der maksimalt indgå 100 deltagere pr. telefonmøde. Ønskes et større antal mødedeltagere skal supportafdelingen kontaktes.

4 Pris
De for tjenesten til enhver tid gældende priser aftales med Kunden. Voicelink har pligt til at underrette Kunden om prisstigninger en (1) måned før prisændringerne træder i kraft. Alle priser er angivet eksklusiv moms.

5 Ansvarsfraskrivelse
Alle tjenester leveres uden nogen former for garanti. Voicelink fraskriver sig alle garantier af enhver art udtrykkelige eller stiltiende, herunder men ikke begrænset til garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Voicelink giver ingen garanti for, at tjenesten vil være uafbrudt, rettidig, og sikker eller fejlfri.

6 Ansvarsbegrænsning og force majeure
Voicelink er ikke ansvarlig for indirekte skader, skade eller tab i tilfælde af forsinkelse, afbrydelse eller lignende omstændigheder.

7 Intellektuelle ejendomsrettigheder og tredjeparters rettigheder
I det omfang, Voicelink’s tjenester er beskyttet af ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Voicelink, vil ingen af sådanne rettigheder blive overført til kunden gennem aftalen mellem parterne.

8 Aftale varighed, suspension og annullering
Medmindre andet er aftalt kan parterne annullere aftalen med tredive (30) dages forudgående skriftligt varsel til den anden part. Hvis Kunden, eller en bruger af Kunden, tilsidesætter de almindelige vilkår og betingelser, har Voicelink ret til helt eller delvis suspendere tjenesten. Hvis en betaling ikke er modtaget inden for den angivne fakturadato, vil Voicelink sende en påmindelse. Såfremt Kunden undlader at betale fakturaen senest en uge efter datoen for påmindelsen, har Voicelink ret til helt eller delvis suspendere tjenesten. Selv ved suspension i henhold til ovenstående, har Voicelink ret til eventuelle faste månedlige afgifter indtil aftalens udløb. Aftalen kan ophæves med øjeblikkelig virkning, hvis en af parterne påviser alvorlige mangler i deres forpligtelser i henhold til disse generelle vilkår og betingelser, herunder manglende betaling, betalingsstandsning eller konkurs.

9 Tvister
Tvister om fortolkningen eller anvendelsen af disse generelle vilkår og betingelser og dermed forbundne retsforhold afgøres ved voldgift i henhold til dansk ret. For ubetalte fordringer kan Voicelink dog anlægge sag ved en almindelig domstol. Hvis Kunden er forbruger, og har gjort brug af tjenesten til private formål, skal tvisten afgøres ved en almindelig domstol i overensstemmelse med dansk ret. Sø og Handelsretten i København vil være den valgte domstol for begge parter.

10 Andet
Voicelink har ret til at benytte underleverandører i udførelsen af sine forpligtelser over for kunden. Voicelink har ret til at overføre alle eller dele af aftalen til tredjemand. Kunden har ikke ret til at overføre en del af eller hele aftalen til tredjemand uden Voicelink’s skriftlige samtykke.

11 Tavshedspligt
Voicelink og alle, der opererer på Voicelink’s vegne har en pligt til fortrolighed i forbindelse med kundens forretning, aftaler og andre forhold, der er angivet. Kunden indvilliger i ikke at bruge eller videregive til nogen tredjepart, alle oplysninger, der er udpeget af Voicelink som fortrolige, eller oplysninger, som efter sin art med rimelighed vil blive betragtet som fortrolige.